top of page

YOUTH 2 YOUTH

Dansk

Projektbeskrivelse 
Unge gør en forskel - oplysning om frivilligt arbejde med børn og unge i Syd

 

INDHOLD

1. AKTIVITETEN

2. SUCCESKRITERIER

3. LÆRINGSMÅL

4. MÅLGRUPPE

5. TEMAER

6. PLANLÆGNING

7. KOMMUNIKATION


 

  1. AKTIVITETEN

1.1. Formålet med youth2youth er at inspirere danske unge til frivilligt udviklingssamarbejde i Syd. Vi ønsker også at formidle, at uddannelse og læring er en central vej ud af en udsat start på livet, uanset om man er ung i Tanzania eller i Danmark.

I foreningen My African Child arbejder alle frivilligt, og vi skaber et inkluderende miljø ved opmærksomhed på den enkeltes styrker og interesser samt samarbejde og fælles mål. Det styrker den frivilliges personlige og faglige kompetencer. Gennem frivilligt arbejde opnås læring, som ikke nødvendigvis opnås i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. I youth2youth formidler vi, hvordan frivilligt arbejde kan bidrage til adgang til uddannelsessystemet. 

Ved at inddrage eksempler fra foreningens arbejde vil youth2youth bidrage til at oplyse, hvilke betydningsfulde forskelle frivilligt arbejde kan gøre for sårbare og forældreløse børn og unge i Syd. Aktivitetens formål er at inspirere til frivilligt udviklingsarbejde bredt, herunder i CISU’s 270 medlemsorganisationer.

 

Delmål: 

  1. Det er afgørende for aktiviteten, aktivt at inkludere foreningens børn og unge i Tanzania i oplysningsarbejdet og give dem deres egen stemme. Vi håber, at de derigennem oplever et globalt fællesskab, primært med unge i Danmark, hvilket de allerede udviser interesse for.

  2. Gennem de unges fortællinger om drømme, håb og mål for fremtiden og kampen for at opnå skolegang og uddannelse, kan danske unge spejle og identificere sig med de unge i Syd og selv blive motiveret til uddannelse og læring.

  3. For at nå en endnu bredere målgruppe anvendes det visuelle materiale også til en målrettet landsdækkende kampagne på de sociale medier for at oplyse unge om frivilligt arbejde med børn og unge i Syd.

  4. Endelig har My African Child fokus på egen organisationsudvikling. Vi, frivillige, vil med aktiviteten dygtiggøre os i oplysningsarbejde og projektorienteret arbejde.

 

1.2. Aktiviteten skal realiseres nu, idet vi netop står i en særlig situation i hele verden med (følgerne af) COVID-19 pandemien og en krise i Europa, som nu og fremover kan medvirke til, at sårbare unge bliver endnu mere sårbare. Det er således vigtigt at vise, hvordan vi kan hjælpe og styrke hinanden gennem fællesskaber på tværs af verdensdele og kulturer. 

My African Child planlægger besøg hos foreningens børn og unge i oktober 2022. Det er første besøg efter Covid-19, hvorfor realiseringen af projektet er aktuelt nu.

 

1.3. Aktiviteten består af afholdelse af halvdags-seminarer på ungdomsuddannelser og højskoler i Østjylland. Seminarerne skal inspirere og motivere eleverne til at arbejde frivilligt i foreninger, der arbejder med udviklingsarbejde. Undervisningen vil bestå af fortællinger og interviews fra foreningens børn og unge i Tanzania gennem video og billeder, ligesom frivillige fra My African Child også vil formidle, hvilket udbytte vi selv har ved at arbejde frivilligt med udviklingsarbejde, og hvilke kompetencer, vi opnår i arbejdet. Vi vil især inddrage foreningens unge frivillige for at opnå størst mulig spejling.

 

Seminaret er inddragende og involverende i sin pædagogiske metode, og gennem refleksion i grupper og selvrefleksion sikres størst mulig udbytte af undervisningen. Formidlingen tilpasses skolernes formål og elevernes forudsætninger gennem forberedelse med skolerne, så vi sikrer os, at vi mødes i øjenhøjde med eleverne.

 

Vi har erfaring med, at tilbud om opfølgning giver det størst mulige potentiale for forandring. Projektet vil derfor efterfølgende understøtte de unge, der mere konkret ønsker at være frivillige i en organisation, der arbejder med udviklingsbistand, eller som vil iværksætte egne projekter. Det kan også være ønsker om at arbejde humanitært i Syd, som var den måde My African Child startede. Vi vil tilbyde sparring til den enkelte eller en gruppe. Det kan være gennem fysiske eller online møder/networking, praktik/føl i foreningen eller netværk/partnerskaber på tværs af skolerne.

 

En vigtig del af aktiviteten er selve oplysningsmaterialet. My African Child har flere gange været på landebesøg, men vi har ikke haft ressourcer til at opbygge et oplysningsmateriale. I forbindelse med besøget i efteråret 2022, vil vi inddrage og engagere foreningens unge på en workshop. Gennem billeder, videoer og interviews med børnene og de unge gives de en stemme, hvor de kan formidle deres historier, livssituation, mål og drømme for fremtiden. Vi vil også oplyse om forholdene på skoler og colleges samt det arbejde, foreningens partner The Foundation for Tomorrow TFFT (samarbejdspartner A, laver for at sikre børnene adgang til uddannelse og vejen ud af fattigdom, herunder efteruddannelse af lærerne.

 

For at sikre lokal bæredygtighed ansættes en lokal videofotograf, som i forvejen samarbejder med vores lokale partner TFFT. Han skal tage billeder og optagelser fra besøget og workshoppen.

Aktiviteten gennemføres af en arbejdsgruppe, hvis medlemmer alle er frivillige i My African Child. 

 

1.4. Selve oplysningsaktiviteten, i form af halvdagsseminarer på ungdomsuddannelser, vil foregå på dansk. Det samme vil kampagnen på de sociale medier. En del af undervisningsmaterialet er produceret i Tanzania, med lokale medvirkende, vil være med engelsk tale. Den vil blive tekstet på dansk.

 

1.5 Oplysningsaktiviteten er en del af foreningens arbejde med organisationsudvikling. Det er en vigtig del af foreningens værdisæt at give børnene en stemme. Og som børnene bliver ældre, ser vi en styrke i at inddrage dem med en aktiv rolle i foreningens arbejde. Vi mener, de har vigtige budskaber, som unge i Danmark kan spejle sig i, og denne interaktion er væsentlig for My African Childs videre udvikling som forening.

 

Der er brug for unge til fremtidens frivillige arbejde, både hos os i My African Child, men også i andre udviklingsorganisationer, så foreningen vil løbende have fokus på rekruttering af frivillige. 

 

Foreningen har ikke tidligere modtaget projektmidler, så det er også et væsentligt udviklingspotentiale for vores videre arbejde. Vi er derfor særligt opmærksomme på, at vi bærer aktiviteten igennem af frivillige ressourcer, og at opgaverne afstemmes dette.

 

1.6. Vi har ikke tidligere lavet en oplysningsaktivitet i et omfang som dette. Vi har dog erfaring med at holde oplæg på vores årsmøder i foreningen samt i Kompetencehuset i Aarhus (samarbejdspartner B.), hvor vi har skabt god dialog med eleverne. Herfra tager vi med, at undervisningen bliver mere levende og inspirerende ved at vise optagelser og billeder fra Tanzania. Medlemmer af arbejdsgruppen har erfaringer med undervisning og projektstyring fra deres daglige arbejde og uddannelse. At se den enkelte, give ansvar og at få lov at gøre det, man selv synes giver mening, er en styrke i vores lille forening. Den erfaring mener vi, ruster os til dette oplysningsprojekt.

 

1.7. Vi ser ikke seminarerne som værende en enkeltstående oplysningsaktivitet, men en aktivitet som fremadrettet vil være integreret i foreningens arbejde.

 

2. SUCCESKRITERIER

2.1. Der afholdes 3 – 5 halvdagsseminarer på ungdomsuddannelser og højskoler i Østjylland i løbet af foråret 2023. På hvert seminar deltager i gennemsnit 50 elever i målgruppen. I alt har min. 200 elever deltaget i seminarer i projektperioden. Succeskriteriet er, at omkring en tredjedel af deltagerne udviser interesse for at lave frivilligt arbejde i en organisation, der arbejder med udviklingsbistand eller på anden vis arbejde frivilligt med støtte til udviklingslande. Der afholdes et pilotseminar på Kompetencehuset med 60 – 70 elever i marts 2023, herefter bearbejdes undervisningen på baggrund af evalueringer og sparring. 

 

Vi har en forventning om, at seminarerne bliver forankret på ungdomsuddannelserne i Østjylland efter projektperioden. Vi har også et ønske om at nå ud til andre målgrupper i fremtiden, hvor et tilpasset oplysningsmateriale kan benyttes.

 

Delmål 1: Det er et kriterium, at foreningens børn og unge i Tanzania, som deltager i vores besøg og workshop, oplever sig inddraget i aktiviteten, og at de oplever et fællesskab med unge i Danmark. I samarbejde med TFFT laves en kvalitativ evaluering af børnenes udbytte af aktiviteten.

 

Delmål 2: Det er et succeskriterium, hvis vi gennem unge i Tanzania, som stræbsomt arbejder for at få en uddannelse, kan inspirere danske unge til at se værdien af uddannelse og læring, og selv sætte mål herfor.

 

Delmål 3: Oplysningsmaterialer fra projektet forventes at være brugbart ud over projektperioden. Det kan desuden benyttes til oplysning i trykte materialer og på sociale medier. Antal “sete” opslag på sociale medier registreres.

 

Delmål 4: Frivillige i My African Child gennemfører oplysningsaktiviteten med succes og får erfaring med, hvordan vi fremover skriver fondsansøgninger og gennemfører undervisning og oplysningsarbejde.

 

2.2. Antallet af deltagere i seminarerne registreres, og der evalueres i slutningen af seminarerne i en online survey for at måle succesraten, herunder hvorvidt den enkelte selv er blevet motiveret til at deltage i frivilligt arbejde og også ift. at sætte egne mål for uddannelse. Ud over Kompetencehuset, er det et kriterium, at der som minimum afholdes to yderligere seminarer, men helst fire. Se i øvrigt pkt. 2.1.

 

3. LÆRINGSMÅL

3.1. 

A. Fremstilling af materiale til formidling af vores budskaber så spændende og fængslende, at det vil medvirke til, at modtagerne bliver inspirerede og engagerede i frivilligt arbejde samt motivere til egen uddannelse. 

 

B. Erfaringer med at arbejde projektorienteret i praksis – og fortsat at balancere opgaven med de frivilliges ressourcer. 


3.2. Der foretages en afsluttende evaluering af oplysningsaktiviteten blandt de deltagende undervisere, bestyrelsen samt samarbejdspartnere på foreningens årlige arbejdsweekend. Herunder evaluering af det producerede oplysningsmateriale, formen, undervisere samt kampagnen på de sociale medier. Bestyrelsen er ansvarlig herfor.

 

4. MÅLGRUPPE

4.1. youth2youth ønsker kontakt til unge i alderen omkring 16 – 22 år, som er i overgangen til videre uddannelse/job. Unge, som måske ikke oplever sig rummet af de gængse ungdomsuddannelser. Eller som ikke ønsker, eller kan, gå den boglige vej og/eller har manglende tro på sig selv og egne evner. Det kan også være unge, som ønsker en pause og inspiration til et senere uddannelses- og karrierevalg.

 

Vi finder målgruppen som elever på Kompetencehuset i Aarhus (daghøjskole), som er aktivitetens primære samarbejdspartner samt FGU-skoler i Østjylland, hvor målgruppen vil deltage i aktiviteten, som en del af undervisningen på skolerne.

 

4.2. My African Child er startet som forening af unge ildsjæle, som selv har været frivillige på børnehjem i Tanzania. Vi har mange års erfaring med frivilligt arbejde. Sammen med stemmerne fra My Africans Childs børn og unge, mener vi, at kunne røre og motivere unge, der står det sted i livet, hvor drivkræfterne bag foreningen selv var i 2009.

 

4.3 Vi håber, at de unge vender blikket indad og reflekterer sammen og hver for sig selv, om de kan gøre en forskel for børn og unge i Syd, men også for sig selv. De kan se på sig selv gennem unge i Tanzania, der kæmper andre kampe, end de selv, for at få en uddannelse og et liv. Følelserne og drømmene er de samme. Det sætter ens eget liv i relief. Og kan – forhåbentlig – manifestere sig i, at man kan se mulighederne i at gøre en forskel gennem frivilligt arbejde.

 

Endvidere ønsker vi, at målgruppen får indblik i, hvor vigtig adgang til uddannelse og læring er, og at læring også er de erfaringer, man kan få ved at arbejde sammen med andre og udvikle sig selv gennem de mangeartede opgaver og relationer, der er i en forening. Her behøver man ikke være stærk boglig – her kan alle deltage og bidrage.

 

5. TEMAER

5.1. Medarbejdere fra TFFT vil være til stede under arbejdsgruppens besøg i efteråret 2022 og hjælpe med at facilitere den workshop, som ligger til grund for børnene/de unges fortællinger.

I Tanzania vil TFFT desuden tage med os ud på skoler, besøg hos familier i landsbyerne, når vi skal besøge børnene og optage samtaler/interviews med såvel deres lærere som dem selv. Desuden ønsker vi at inddrage og dokumentere de erfaringer og metoder, som TFFT arbejder med i forhold til børnene og de unge studerende.

 

5.2. Vi formidler, hvordan den sociale arv kan være årsag til  fattigdom og ulighed, men også hvordan den brydes gennem kompetencer, skolegang og empowerment og dermed giver barnet/den unge mulighed for en mere sikker fremtid ud af fattigdom.  

 

5.3 My African Child har særligt fokus på FN’s Verdensmål 4. Dette verdensmål er fundamentet for My African Childs værdisæt og er baggrunden for iværksættelse af aktiviteten. Det er helt grundlæggende for, at My African Child har succes med støtte til børn og unges skolegang og uddannelse i Tanzania, og dette vil være grundstenen i formidlingen i aktiviteten. TFFT har også omsat verdensmålet i praksis i deres arbejde med børnene.

 

5.4 My African Child er en praksisorienteret og hands-on forening. Denne tilgang vil være den samme, når det gælder oplysningsaktiviteten for de unge i Danmark. I formidlingen vil vi have fokus på empowerment, drømme, refleksion og mangfoldighed omsat gennem praktiske øvelser og samtaler i grupper. Deltagerne vil gå fra seminaret med egne konkrete mål (store som små) for, hvordan de selv kan tage næste skridt. Tilbud om opfølgning sikrer forankring.

 

6. PLANLÆGNING

6.1 Tidsplan:

 

Juni til oktober 2022: 

Arbejdsgruppen forbereder besøget i Tanzania og udarbejder plan for indhentelse af dokumentation: 

Udarbejdelse af interviewguides med børnene/de unge og deres familier, lærere og andre fagpersoner, TFFT. 

Aftaler med fotograf.

Udarbejdelse af mediestrategi.

Planlægning af 1 dags workshop med børnene/de unge i Tanzania. 

Påbegyndelse af konkrete aftaler med skoler i Østjylland.

 

Uge 40 - 41 2022: 

Besøg i Tanzania af flere fra arbejdsgruppen, hvor der indsamles data og dokumentation til oplysningsmaterialet sammen med fotograf:

Afholdelse af workshop med børnene/de unge 

Besøg på skoler, TFFT’s Learning Centre, børnenes familier mv.

 

Oktober 2022 til februar 2023: 

Redigering af de indsamlede data og udarbejdelse af oplysnings- og undervisningsmaterialet. 

Verificering af aftaler med skoler.

 

Marts 2023: 

Pilotseminar på Kompetencehuset og justering af oplysningsmaterialet. 

Marts – maj 2023: 

Herefter gennemførelse af 2 – 5 seminarer på ungdomsuddannelserne. 

Kampagne om frivilligt arbejde, målrettet målgruppen på sociale medier. 

Presseaktivitet.

 

Juni 2023 og frem: 

Evalueringer bearbejdes og forankring af aktiviteten, herunder formidling af resultater på sociale medier, I CISUs organisationer og i pressen.

 

Løbende: 

Dokumentation og formidling af arbejdsprocessen og den frivillige indsats i My African Child på sociale medier.

 

6.2 Arbejdsgruppen i youth2youth vil arbejde ulønnet under hele projektperioden. Der ansøges om rejse- og opholdsudgifter til én fra arbejdsgruppen. Øvrige udgifter afholdes af foreningen/personlig finansiering. Ungdomsuddannelserne og TFFT bidrager uden betaling med sparring og evaluering i projektperioden. Der er fokus på løbende at inddrage nye frivillige i aktiviteten.

 

6.3. Der vil være aflønning af lokal professionel videofotograf i Arusha, Tanzania, til optagelse og redigering af visuelt materiale. Anbefalet af TFFT.

 

6.4. Projektet samarbejder med Syd-partner TFFT, som er foreningens daglige partner, som tidligere beskrevet. Der er indgået aftale med Kompetencehuset om afvikling af pilotseminar. Desuden er 3 FGU skoler, med i alt 15 afdelinger i Østjylland kontaktet. Såfremt, der ikke opnås endelige aftaler med FGU skolerne Østjylland, kontaktes relevante ungdoms- og daghøjskoler i området eller i andre dele af landet. Arbejdsgruppen og bestyrelse har her netværk, de kan trække på.

7. KOMMUNIKATION

7.1 Bestyrelsen i My African Child vil løbende blive holdt ajour med aktiviteten gennem arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen formidler resultater til foreningens medlemmer og sponsorer og øvrige frivillige på årsmødet 2023 og via foreningens nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier.

 

7.2 Arbejdsgruppen oplyser om aktiviteten via hjemmesiden, Facebookside samt Instagram. Vi vil desuden formidle indhold og resultater fra seminarer mv. via de deltagende skolers medier. Vi vil også samarbejde med TFFT om formidling af resultaterne i TFFT regi (har globale interessenter). 


7.3 Det kan have nyhedsværdi for pressen/eksterne medier, at vi skaber fællesskab mellem danske unge og unge i Syd. Hvis der er dele af aktiviteten (f.eks.de enkelte seminarer), der har nyhedsværdi i medierne, primært i de lokale medier, tages der kontakt til pressen (aviser og radio/TV) f.eks. gennem artikler, pressemeddelelser og interviews.

bottom of page